Onderwijsvisie

Voor het opleiden van mensen is kennis nodig. Daarvoor zijn docenten en lotusinstructeurs opgeleid.
Een goede opleiding wordt gekenmerkt door een doordacht plan. Aan een plan gaat een visie vooraf. Wat willen we? Wat kunnen we? Wat verwachten we? Waar willen we naar toe? Hoe doen we het?
Specialisten uit de vereniging hebben de onderwijsvisie opgesteld. Deze is door het Oranje Kruis goedgekeurd. Waardevol om door te lezen.

UITGANGSPUNTEN
Competentiegericht onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de individuele cursist. Leren draait niet alleen om het overdragen van kennis maar ook om de ontwikkeling en integratie van vaardigheden en houding. Iemand is competent als er sprake is van voldoende inzicht, vaardigheid en motivatie.

De cursist staat centraal.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn[i] leerproces en bepaalt zelf op welke wijze hij de gevraagde competentie ontwikkelt.

De opleiding steunt de cursist in zijn leerproces. De lotusdocenten/-instructeurs hebben de rol van coach en mentor, zij stimuleren en sturen de cursist, afhankelijk van de situatie. Echter wanneer de cursist zelf niet werkt aan het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om de competentietoets af te leggen of het einddoel te bereiken, de instructeur hem hier niet mee hoeft te helpen. Behalve begeleider is de instructeur ook een deskundig lotusmodel voor de cursisten.

De opleiding is verantwoordelijk voor het meten van het competentieniveau.

[i] Waar iets in de mannelijke vorm is geschreven mag vanzelfsprekend ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

CURSISTEN
Om zich optimaal te ontwikkelen moeten cursisten beschikken over een realistisch zelfconcept. Dat wil zeggen dat ze inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen.Een juiste ontwikkeling van het zelfconcept veronderstelt dat cursisten voldoende succes ervaren, geconfronteerd worden met een breed gamma van leerervaringen en de kans krijgen om hun eigen ideeën te toetsen aan die van hun medecursisten.

DE OPLEIDING
Bij de lotusopleiding zal worden uitgegaan van de volgende punten.

  • Eindtermen zijn opgesteld door Het Oranje Kruis.
  • Het lotusonderwijs is sterk praktijkgericht, theorie wordt gegeven als ondersteuning aan de praktijk.
  • De leerdoelen moeten duidelijk zijn zonder kans op interpretatie.
  • Van deze leerdoelen wordt niet afgeweken.
  • Er worden heldere opdrachten gegeven.
  • Bij het corrigeren van een fout wordt duidelijk aangegeven hoe het dan wel goed gedaan kan worden.


DE LOTUSDOCENTEN/-INSTRUCTEURS/MEDISCH DOCENTEN.

Jeugdlotus
De opleiding wordt gegeven onder eindverantwoordelijkheid van een instructeur lotus.

Lotusslachtoffer
De opleiding wordt verzorgd door een instructeur lotus en een medisch docent.

Instructeur lotus
De opleiding wordt verzorgd door een lotusdocent, een didacticus en een medisch docent.

Lotusspecialist
De opleiding wordt verzorgd door een instructeur lotus en een medisch docent.

Lotusprofessional
De opleiding wordt verzorgd door gastdocenten met een grote deskundigheid, medisch docenten en instructeur(s) lotus.

Daarnaast zullen vele onderwerpen behandeld worden door intercollegiaal instrueren. Voor goed opleiden is het noodzakelijk dat de cursisten een niet aflatende drang hebben naar perfectie, kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging, welke onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden.

De lotusdocent/-instructeur motiveert de cursisten.
De lotusdocent/-instructeur zorgt tijdens de lessen voor een veilig klimaat waar elke cursist zich op zijn gemak voelt, de cursist een inbreng heeft en waarbij respect voor elkaar centraal staat.

COMPETENTIETOETS
De leerstof is verdeeld over modules. Elke module wordt afgesloten met een eindtoets. De uitslag van het examen is competent of (nog) niet competent.Competent bevonden kandidaten worden door Het Oranje Kruis gecertificeerd.